02 окт

Јавна набавка број: 23/2017 – „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 "Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса" из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем. Природа, обим и основна обележја радова: радови на изградњи ограде око периметра на Аеродрому Поникве, у складу са израђеним Пројектом за извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве. Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде - 45342000. Време трајања оквирног споразума: до 30.10.2018. год. Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена. Рок за подношење понуда: 01.11.2017. год. до 10:00 часова. Датум и време отварања понуда:…

Прочитајте чланак
31 авг

Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 31/2017 – „Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА”

Природа, обим и основна обележја радова: радови који обухватају планирање земљишта и постављање бусења траве на делу простора око зграде за генералну авијацију. Место извршења радова: Аеродром Поникве. Назив и ознака из општег речника набавке: радови на насипању и рекултивацији земљишта - 45112300. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Рок за подношење понуда: 08.09.2017. год. до 11 часова. Датум отварања понуда: 08.09.2017. год. у 11:15 часова.

Прочитајте чланак
07 авг

Јавна набавка број: 23/2017 – „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице. Адреса наручиоца: Димитрија Туцовића 52, Ужице. Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем.

Прочитајте чланак