01 феб

Јавна набавка бр. 11/2019 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 11/2019 - "Ангажовање механизације за разминирање", у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга ангажовања механизације приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране предстаника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Предмет јавне набавке је обликован у 5 (пет) партија: Партија 1: Ангажовање багера гусеничара, минималне тежине 20 тона; Партија 2: Ангажовање булдожера гусеничара; Партија 3: Ангажовање дизалице, минималног…

Прочитајте чланак
01 феб

Јавна набавка бр. 2/2019 – Авио – гориво (авио-бензин и млазно гориво)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 2/2019 - "Авио - гориво (авио-бензин и млазно гориво)". Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин - 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива – авио-бензина (100 LL) и млазног горива (Jet A-1). Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП "Аеродром Поникве" Ужице) и 1 (једног) понуђача. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Рок за подношење понуда: 11.02.2019. до 12 часова. Датум отварања понуда: 11.02.2019. у 12:10 часова.  

Прочитајте чланак
28 дец

Јавна набавка бр. 1/2019 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 1/2019 - "Гориво (дизел и безоловни)". Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин - 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа ЕВРО ДИЗЕЛ и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП "Аеродром Поникве" Ужице) и 1 (једног) понуђача. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Рок за подношење понуда: 15.01.2019. до 12 часова. Датум отварања понуда: 15.01.2019. у 12:10 часова.…

Прочитајте чланак