28 дец

Јавна набавка бр. 1/2019 – Гориво (дизел и безоловни)

Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 1/2019 - "Гориво (дизел и безоловни)". Назив и ознака из општег речника набавке: безоловни бензин - 09132100 и дизел гориво – 09134200. Предмет јавне набавке је набавка горива типа ЕВРО ДИЗЕЛ и ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП "Аеродром Поникве" Ужице) и 1 (једног) понуђача. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Рок за подношење понуда: 15.01.2019. до 12 часова. Датум отварања понуда: 15.01.2019. у 12:10 часова.…

Прочитајте чланак
05 јун

Јавна набавка бр. 12/2018 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 - "Ангажовање механизације за разминирање", у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга ангажовања дизалице, минималног дохвата 35 метара, приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране представника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача. Критеријум за доделу уговора: најнижа…

Прочитајте чланак
16 апр

Јавна набавка бр. 12/2018 – Ангажовање механизације за разминирање

Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 - "Ангажовање механизације за разминирање", у циљу закључења оквирног споразума. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга ангажовања дизалице, минималног дохвата 35 метара, приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране представника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије. Предмет јавне набавке није обликован по партијама. Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача. Критеријум за доделу уговора: најнижа…

Прочитајте чланак