31 авг

Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 31/2017 – „Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА”

Природа, обим и основна обележја радова: радови који обухватају планирање земљишта и постављање бусења траве на делу простора око зграде за генералну авијацију. Место извршења радова: Аеродром Поникве. Назив и ознака из општег речника набавке: радови на насипању и рекултивацији земљишта - 45112300. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Рок за подношење понуда: 08.09.2017. год. до 11 часова. Датум отварања понуда: 08.09.2017. год. у 11:15 часова.

Прочитајте чланак
07 авг

Јавна набавка број: 23/2017 – „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице. Адреса наручиоца: Димитрија Туцовића 52, Ужице. Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем.

Прочитајте чланак
15 мај

“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема” Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000. Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија: Партија бр. 1: Лестве растегаче; Партија бр. 2: Ручне маказе за сечење метала; Партија бр. 3: Маказе од материјала који не варничи; Партија бр. 4: Цирада (непромочиво платно); Партија бр. 5: Подметачи за точкове; Партија бр. 6: Ватрогасне рукавице. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Рок за…

Прочитајте чланак