07 авг

Јавна набавка број: 23/2017 – „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“

Назив наручиоца: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице. Адреса наручиоца: Димитрија Туцовића 52, Ужице. Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs. Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем.

Прочитајте чланак
15 мај

“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема” Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000. Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија: Партија бр. 1: Лестве растегаче; Партија бр. 2: Ручне маказе за сечење метала; Партија бр. 3: Маказе од материјала који не варничи; Партија бр. 4: Цирада (непромочиво платно); Партија бр. 5: Подметачи за точкове; Партија бр. 6: Ватрогасне рукавице. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена. Рок за…

Прочитајте чланак
26 апр

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема” Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000. Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет јавне набавке је обликован у 9 партија: Партија бр. 1: Ручни кључ са променљивим отвором; Партија бр. 2: Ватроотпорна поњава; Партија бр. 3: Лестве растегаче; Партија бр. 4: Ручне маказе за сечење метала; Партија бр. 5: Маказе од материјала који не варничи; Партија бр. 6: Цирада (непромочиво платно); Партија бр. 7: Ватрогасни апарати; Партија бр.…

Прочитајте чланак