Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 69/2016 -„Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију“

Назив и ознака из општег речника набавке: завршни грађевински радови – 45400000

Природа, обим и основна обележја радова: радови на уређењу ентеријера зграде за генералну авијацију (дефинисани предмером), а који обухватају керамичке, подополагачке, фасадерске, зидарске и радове на облагању унутрашњих зидова дрвеним талпама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 07.04.2016. год. до 09:00 часова.

Датум отварања понуда: 07.04.2016. год. у 09:15 часова.