Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 69/2016 -„Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију“

Назив и ознака из општег речника набавке: завршни грађевински радови – 45400000

Природа, обим и основна обележја радова: радови на уређењу ентеријера зграде за генералну авијацију (дефинисани предмером). Предмет јавне набавке је обликован у 3 (три) партије:

Партија 1: Израда спуштених плафона и преградних зидова

Партија 2: Машинско справљање цементне кошуљице

Партија 3: Гранитне плочице (мармете).

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 02.04.2016. год. до 09:00 часова.

Датум отварања понуда: 02.04.2016. год. у 09:10 часова.