Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 66/2016 – “Израда, испорука и уградња челичне конструкције за зграду за генералну авијацију“

Назив и ознака из општег речника набавке: израда челичне конструкције45262400.

Предмет јавне набавке: израда, испорука и уградња челичне конструкције у оквиру реконструкције и санације капонира у зграду за генералну авијацију.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 18.03.2016. год. до 10:45 часова.

Датум отварања понуда: 18.03.2016. год. у 11:00 часова.