О аеродрому

Аеродром Поникве се налази на око 18 км северозападно од Ужица. Аеродром је изграђен средином 80-тих година прошлог века за војне потребе. Током НАТО бомбардовања 1999. године аеродром је знатно оштећен.

 Комплекс аеродрома Поникве се простире на 556 ha, око 200 ha се користи за потребе одвијања ваздушног саобраћаја.

 На основу закључка Владе РС од 22.10.2010. године потписан је Уговор између Владе Републике Србије и града Ужица, којим је комплекс аеродрома Поникве пренет на коришћење Граду Ужицу. На основу потписаног Уговора, Скупштина града Ужица је на седници, одржаној 2.3.2011. године, донела одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање и обављање аеродромских услуга на аеродрому Поникве.

 У току 2013. године реализована је I фаза чишћења аеродромског комплекса тј. разминирање-чишћење појаса укупне површине 1.200.000 m² (простор око полетно-слетне стазе димензија 4.000х300 m). Ова површина је разминирана ангажовањем припадника Сектора за ванредне ситуације, захваљујући донацији Амбасаде САД у износу од 300.000 USD. За ову површину је добијено Уверење о обављеном разминирању-очишћености терена од Центра за разминирање Републике Србије и на тај начин су створени услови за несметано одвијање ваздушног саобраћаја.

 Аеродром је поново званично отворен 05.10.2013. године, одржавањем манифестације „Летачки дан”.

 План генералне регулације за цео аеродромски комплекс (556 ha) усвојен је у првој половини 2015. године („Сл. лист града Ужица” бр. 13/15 и „Сл. лист општине Бајина Башта”, бр. 2/15).

 Санацијом и доградњом једног од хангара-капонира, 2016. године изграђена је пристанишна зграда – зграда за генералну авијацију.

 Скупштина града Ужица је донела Одлуку I број 463-33-1/19 од 20.09.2019. године о преносу удела и оснивачких права у ЈП „Аеродром Поникве” Ужице на Републику Србију, чиме је створен предуслов да град Ужице и Република Србија закључе

 Уговором о преносу оснивачких права у Јавном предузећу „Аеродром Поникве” Ужице, који је закључен 10.01.2020. године између Града Ужица и Републике Србије, удео и сва оснивачка права у Јавном предузећу пренета су са Града Ужица на Републику Србију.

 Влада Републике Србије је на седници, одржаној 12.03.2020. године, донела Одлуку о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Аеродром Поникве” Ужице („Службени гласник РС”, бр. 27/20).

 Урбанистички пројекат „Аеродром Поникве” Ужице, које је израдло ЈП „Ужице развој” Ужице, је усвојен од стране Комисије за стручну контролу урбанистичког пројекта МГСИ, извештајем број 350-01085/2021-11 од 07.07.2021. године.

 Уговор о припајању ЈП „Аеродром Поникве” Ужице привредном друштву „Аеродроми Србије” доо Ниш УОП II: 14455-2021 закључен је дана15.12.2021. године, на основу чега је извршена статусна промена припајања дана 23.12.2021. године.

 Привредно друштво „Аеродроми Србије” доо Ниш је оператер аеродрома са сагласношћу за коришћење Аеродрома Поникве (Решење 4/3-08-0006/2021-0004 од 30.12.2021. год.).

 У току је израда пројектно-техничке документације (идејног и главног пројекта) за санацију полетно-слетне стазе, окретнице, рулне стазе, система за одводњавање, кабловске канализациује и изградњу рулне стазе и платформе на аеродрому Поникве, коју израђује „Институт за путеве” ад Београд и Шидпројект доо Шид.

 У току је завршетак изградње периметарске ограде аеродрома Поникве, у укупној дужини од 8.928 m. Радове изводи фирма „ЕУРОПОЛИС” доо. са подизвођачима NUCLEUS TEAM доо и Милан Купрешанин ПР Инжењерске делатности и техничко световање ТРИГОНОС.

Полетно слетна стаза

PCN

кm 0+000 – km 0+700
(km 0+000 – km 0+650 десно од осе и оса)

кm 0+700 – km 2+000
(km 0+650 – km 2+000 десно од осе и оса)

кm 2+000 – km 3+085

Пројектни период 10 година

Обзиром на структуру и прогнозирани обим саобраћаја, добијају се нереално високе вредности због чега нису приказане

Пројектни период 20 година

43

57

39

 

Платформа са рулном стазом TWY A

PCN (пројектни период 10 година)

40

PCN (пројектни период 20 година)

24