О аеродрому

Аеродром Поникве се налази на око 18 км северозападно од Ужица. Аеродром је изграђен средином 80-тих година прошлог века за војне потребе и користио се за повремену употребу. Током НАТО бомбардовања 1999. године аеродром је знатно оштећен. Комплекс аеродрома Поникве се састоји од 556 ха од којих се око 200 ха користи за потребе одвијања ваздушног саобраћаја. 

На основу закључка Владе РС, 22.10.2010. године потписан је Уговор између Владе Републике Србије и града Ужица, којим је комплекс аеродрома Поникве пренет на коришћење Граду Ужицу. На основу потписаног Уговора, Скупштина града Ужица је на седници, одржаној 2.3.2011. год, донела одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом “Поникве” у Ужицу и обављања аеродромских услуга. Скупштина града Ужица је донела Одлуку I број 463-33-1/19 од 20.09.2019. год. о преносу удела и оснивачких права у ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице на Републику Србију, чиме је створен предуслов да град Ужице и Република Србија закључе Уговор о преносу оснивачких права у ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице (заводни бр. предузећа: 03-110/4-2018 од 14.01.2020. год.). На основу закљученог уговора, Влада Републике Србије је донела Одлуку о измени оснивачког акта Јавног предузећа „Аеродром Поникве“ Ужице, 05 број: 023-2387/2020 од 12.03.2020. год.

У току 2013. године реализована је I фаза чишћења аеродромског комплекса тј. разминирање-чишћење појаса укупне површине 1.200.000 м² (простор око полетно-слетне стазе димензија 4.000х300 м). Ова површина је разминирана ангажовањем припадника Сектора за ванредне ситуације, захваљујући донацији Амбасаде САД у износу од 300.000 УСД. За ову површину је добијено Уверење о обављеном разминирању-очишћености терена од Центра за разминирање Републике Србије и на тај начин су створени услови за несметано одвијање ваздушног саобраћаја.

Свечано отварање аеродрома је уприличено 05.10.2013. године, одржавањем манифестације „Летачки дан“. ЈП „Аеродром Поникве“  Ужице је тренутно регистрован у ДЦВ-у као оператер аеродрома са сагласношћу за коришћење Аеродрома Поникве (Решење 4/3-08-0001/2019-0003 од 07.03.2019. год.).

Аеродром је опремљен са инструментима за непрецизан прилаз тј. летење се може (поред визуелног) одвијати и по IFR условима. Аеродром тренутно могу да користе ваздухоплови генералне авијације (углавном авиони до 10-12 места). Технички, писта тренутно може да прихвати и веће авионе, али је за прихват тих авиона неопходно обезбедити средства за ограђивање аеродрома и набавку одговарајуће опреме за прихват и отпрему. Санацијом и доградњом једног од хангара, 2016. године изграђена је пристанишна зграда – зграда за генералну авијацију, према идејном решењу нашег прослављеног редитеља Емира Кустурице.

ЈП „Аеродром Поникве“ је, у складу са Законом о планирању и изградњи Републике Србије, приступило изради техничке документације за потребе изградње будућих објеката на аеродрому. Државна ревизиона комисија Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије је дала сагласност на Студију оправданости и Идејни пројекат за реконструкцију и доградњу Аеродрома Поникве, бр. 119-01-00051/2014-12 од 08.04.2015. год.(идејни пројекти су разрађени до нивоа који чини 90% садржаја главних пројеката). Средства за израду ове документације (уз Студију изводљивости) обезбеђена су из донације Европске уније (150.000 ЕУР). Будући изглед аеродрома према идејном пројекту погледајте овде.

2013. године израђен је катастарско-топографски план за цео комплекс аеродрома Поникве, у размери 1:500 и 1:2.500, захваљујући средствима ЕУ, USAID и коришћењем сопствених средства.

План генералне регулације за цео аеродромски комплекс (556 ха) усвојен је у првој половини 2015. године („Сл. лист града Ужица“ бр. 13/15 и „Сл. лист општине Бајина Башта“, бр. 2/15) . На основу ПГР-а, инвеститори имају предуслове за добијање свих дозвола уз обезбеђену подлогу за пројектовање будућих објеката.

Током 2018. и 2019. год. изведени су радови на постављању ограде рестриктивне зоне аеродрома, у складу са израђеном пројектном документацијом (усвојеном од стране ДЦВ-а, решењем бр. 6/3-09-0172/2016-0002 од 18.10.2016. год.). Од укупно пројектованих 8.928 м, постављена је ограда у дужини од 3.730 м.

У периоду 2013-2020. године, добијена су следећа средства за даљи развој аеродрома и унапређење безбедности корисника аеродрома:

– аеродромска ограда у дужини од 2,5 км, доставно возило, мобилне и фиксне радио станице за успостављање комуникације између служби на аеродромском комплексу, 2 компјутера са пратећом опремом, 4 check-in шалтера са штампачима, столице за путничке чекаонице (донација Аеродрома „Никола Тесла“ Београд);

– 50.000.000 динара за изградњу пристанишне зграде за прихват путника, робе и поште, односно путничког терминала (донација Аеродрома „Никола Тесла“ Београд, а у складу са закључком Владе РС);

– новчани износ од 8.800.000 динара за: израду пројектне документације за Главни пројекат ограде (пројекат за извођење ограде) и радио веза на Аеродрому Поникве, испитивање носивости полетно-слетне стазе и стручно оспособљавање запослених у ЈП „Аеродром Поникве“ Ужице на београдском аеродрому (донација Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије).

2015. године Институт за путеве а.д. Београд је извршио испитивање функционалних и структурних карактеристика коловозних конструкција маневарских површина и платформи и оцену стања ових конструкција на Аеродрому Поникве. За меродавни авион одређен је ATR72, где је утврђено следеће:

Полетно слетна стаза

PCN

кm 0+000 – km 0+700
(km 0+000 – km 0+650 десно од осе и оса)

кm 0+700 – km 2+000
(km 0+650 – km 2+000 десно од осе и оса)

кm 2+000 – km 3+085

Пројектни период 10 година

Обзиром на структуру и прогнозирани обим саобраћаја, добијају се нереално високе вредности због чега нису приказане

Пројектни период 20 година

43

57

39

 

Платформа са рулном стазом TWY A

PCN (пројектни период 10 година)

40

PCN (пројектни период 20 година)

24