Пилот инфо

Технички подаци о аеродрому

Технички подаци о аеродрому

Координате референтне тачке аеродрома су: 43⁰ 54′ 03,07″ N 19⁰ 41′ 19,73″ E

Надморска висина: +918,11 m

Правац пружања ПСС: 107⁰ – 287⁰

Димензије ПСС са асфалтним застором: 1830×30 м

Димензије основне стазе ПСС: 1.890х60 м

Отвореност аеродрома: отворен за јавну употребу, могућност организовања међународних летова

Платформа за вадухоплове: 120 х 80 м

Фреквенција AFIS Поникве: 126.825 MHZ (понедељак-петак)

Фреквенција ван радног времена AFIS Поникве: 124.925 (APP Краљево).

Аеродром је опремљен инструментима за непрецизан прилаз

Декларисане дужине
Ознака ПСС (m)

Ознака ПСС (m)

TORA (m)

TODA (m)

ASDA (m)

LDA (m)

10

1830

1830

1830

1830

28

1830

1830

1830

1600

 

Радно време аеродрома

Отворен по потреби – уз претходну најаву и добијање одобрења од Службе аеродрома Поникве

Пријава летова

За домаће летове
минимум 24 сата унапред

За међународне летове
минимум 2 радна дана пре предвиђеног слетања/полетања ваздухоплова