Пилот инфо

Технички подаци о аеродрому

Технички подаци о аеродрому

Координате референтне тачке аеродрома су: 43⁰ 54′ 03,07″ N 19⁰ 41′ 19,73″ E

Надморска висина: +918,11 m

Правац пружања ПСС: 107⁰ – 287⁰

Димензије ПСС са асфалтним застором: 1830×30 м

Димензије основне стазе ПСС: 1.890х60 м

Отвореност аеродрома: отворен за јавну употребу, могућност организовања међународних летова

Платформа за вадухоплове: 120 х 80 м

Фреквенција TWR: 125.250 MHz (понедељак-петак)

Фреквенција ван радног времена АКЛ Поникве: 123.500 MHz

Аеродром је опремљен инструментима за непрецизан прилаз

Декларисане дужине
Ознака ПСС (m)

Ознака ПСС (m)

TORA (m)

TODA (m)

ASDA (m)

LDA (m)

10

1830

1830

1830

1830

28

1830

1830

1830

1600

 

Радно време аеродрома

понедељак – петак

08:30-14:30 часова

Пријава летова

За домаће летове
минимум 24 сата унапред
За међународне летове
минимум 48 сати унапред