Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 53/2015 – “Главни пројекат ограде”.

Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000.

Предмет јавне набавке: услуга израде пројекта за извођење ограде контролисане зоне на Аеродрому Поникве.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 29.06.2015. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 29.06.2015. у 10:10 часова.