Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 73/2016 – „Хумузирање земљишта и постављање бусења траве“.

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на насипању и рекултивацији земљишта – 45112300.

Предмет јавне набавке: радови који обухватају хумузирање земљишта и постављање бусења траве.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 01.06.2016. год. до 11 часова.

Датум отварања понуда: 01.06.2016. год. у 11:15 часова.