Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 62/2015 – “Пројектна документација за светлосне системе”.

Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000.

Опис предмета набавке: предмет јавне набавке број 62/2015 је (услуга) „Пројектна документација за светлосне системе“ обликована у 2 партије:

Партија 1 – Пројектна документација за систем светлосног обележавања Аеродрома Поникве

Партија 2 – Анализа могућих положаја прагова и крајева полетно-слетне стазе на Аеродрому Поникве.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 28.09.2015. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 28.09.2015. у 10:10 часова.