Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 75/2016 – „Систем дојаве противпожарне заштите“.

Назив и ознака и из Општег речника набавке: алармни апарати за заштиту од крађе или пожара – 31625000.

Предмет јавне набавке је набавка, испорука и уградња система дојаве противпожарне заштите за објекат зграде за генералну авијацију на Аеродрому Поникве.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 23.06.2016. год. до 9 часова.

Датум отварања понуда: 23.06.2016. год. у 9:10 часова.