Отворени поступак (добра) бр. 6/2014 “Набавка теренског возила путем финансијског лизинга”.

Назив и ознака из општег речника набавке: теренска возила-34113300.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Датум отварања понуда: 28.04.2014. у 12,15 часова.

Оквирни рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања понуда.