Отворени поступак јавне набавке бр. 21/2015 – “Набавка авио-горива (млазно гориво и авио-бензин)”, из ког се закључује оквирни споразум.

Назив и ознака из општег речника набавке: нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије – 09000000.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП Аеродром Поникве) и 1 (једног) понуђача.

Рок трајања оквирног споразума: до 31.12.2015. године.

Критеријум за доделу оквирног споразума: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 15.04.2015. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 15.04.2015. у 10:10 часова.