Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 42/2015 – “Судски вештак”.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге вештачења – 71319000.

Опис предмета набавке: предмет јавне набавке број 42/2015 је услуга стручног вештачења тржишне вредности објеката и земљишта на аеродромском комплексу Поникве, у виђеном стању.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 22.10.2015. до 13 часова.

Датум отварања понуда: 22.10.2015. у 13:10 часова.