Јавна набавка мале вредности (услуге), бр. 29/2016 – „Техничка контрола над радовима и пројектима“.

Назив и ознака и из Општег речника набавке: надзор пројеката и документације (пројектантски надзор) – 71248000.

Предмет јавне набавке је услуга техничке контроле пројектне документације за реконструкцију полетно-слетне стазе Аеродрома Поникве.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 08.06.2016. год. до 9 часова.

Датум отварања понуда: 08.06.2016. год. у 9:10 часова.