Јавна набавка (радови) у отвореном поступку, бр. 8/2016- “Испитивање налазишта воде са израдом извештаја”.

Назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови – 45000000.

Предмет јавне набавке је хидрогеолошко рекогносцирање терена и геофизичко истраживање геоелектричним сондирањем на подручју комплекса аеродрома Поникве, у циљу одређивања положаја и дубине колектора подземних вода.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 18.02.2016. год. до 12 часова.

Датум отварања понуда: 18.02.2016. год. у 12:10 часова.