Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 72/2016 – “Инфраструктурни радови”

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на ископавању и одношењу земље45112000.

Природа, обим и основна обележја радова: радови на ископавању канала за постављање електро инсталација (дефинисани предмером), на комлексу аеродрома Поникве.

Поступак јавне набавке мале вредности у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 07.04.2016. год. до 10:00 часова.

Датум отварања понуда: 07.04.2016. год. у 10:15 часова.