Јавна набавка (добра) у отвореном поступку у циљу закључења оквирног споразума, бр. 15/2016 – “Авио-гориво (млазно гориво и авио-бензин)”.

Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000.

Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet A-1) и авио-бензин (100 LL).

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача (за сваку партију посебно).

Рок за подношење понуда: 10.03.2016. год. до 12 часова.

Датум отварања понуда: 10.03.2016. год. у 12:10 часова.