Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 70/2016 – “Радови на водоводним и канализационим инсталацијама”

Назив и ознака из општег речника набавке: санитарни радови45232460.

Природа, обим и основна обележја радова: радови на водоводним и канализационим инсталацијама (дефинисаних предмером), у оквиру реконструкције и санације капонира у зграду за генералну авијацију.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 07.04.2016. год. до 11:00 часова.

Датум отварања понуда: 07.04.2016. год. у 11:15 часова.