Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 58/2015 – “Испитивање носивости полетно-слетне стазе”.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге испитивања носивости – 60520000.

Предмет јавне набавке: услуга испитивања функционалних и структурних карактеристика полетно-слетне стазе (ПСС).

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 01.06.2015. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 01.06.2015. у 10:10 часова.