Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 68/2016 – „Израда, испорука и уградња алуминијумских профила за зграду за генералну авијацију“

Назив и ознака из општег речника набавке: конструкциони производи и делови, изузев монтажних зграда44212000.

Предмет јавне набавке: израда, испорука и уградња алуминијумских профила у оквиру реконструкције и санације капонира у зграду за генералну авијацију.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 18.03.2016. год. до 11:45 часова.

Датум отварања понуда: 18.03.2016. год. у 12:00 часова.