Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 5/2014 “Набавка горива-дизел”.

Назив и ознака из општег речника набавке: дизел гориво-09134200.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Датум отварања понуда: 28.02.2014. у 14 часова.

Оквирни рок за доношење одлуке: 9 дана од дана отварања понуда.