Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 84/2016 – “Намештај за зграду за ГА”.

Назив и ознака из општег речника набавке: намештај – 39100000.

Предмет јавне набавке је набавка намештаја за зграду за генералну авијацију на Аеродрому Поникве.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 07.09.2016. год. до 9 часова.

Датум отварања понуда: 07.09.2016. у 9:10 часова.