Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума (за сваку партију појединачно), бр. 20/2016 – “Ангажовање механизације за разминирање”.

Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000.

Предмет јавне набавке је услуга ангажовања механизације приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Предмет јавне набавке је обликован у 5 (пет) партија:

Партија 1: Ангажовање багера гусеничара, минималне тежине 20 тона;

Партија 2: Ангажовање булдожера гусеничара;

Партија 3: Ангажовање дизалице, минималног дохвата 35 метара;

Партија 4: Ангажовање камиона, минималне носивости 12 тона;

Партија 5: Ангажовање комбиноване машине СКИП, минималне тежине 7 тона.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача (за сваку партију посебно).

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 21.09.2016. год. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 21.09.2016. у 10:10 часова.