Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 59/2015 – “Ревизија пројеката реконструкције објеката”.

Назив и ознака из општег речника набавке: разне инжењерске услуге – 71330000.

Опис предмета јавне набавке – отворени поступак ЈН бр. 59/2015 „Ревизија пројеката реконструкције објеката“ обликован у 2 партије:

Партија 1: Услуга стручног надзора над испитивањем функционалних и структурних карактеристика полетно-слетне стазе (ПСС).

Партија 2: Услуга стручног надзора над израдом пројекта за извођење ограде контролисане зоне на Аеродрому Поникве.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 17.07.2015. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 17.07.2015. у 10:10 часова.