Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 22/2016- “Пројектна документација за санацију резервоара”.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања – 71320000.

Предмет јавне набавке је услуга израде техничке документације за реконструкцију постојеће станице за складиштење авио-горива на аеродрому Поникве.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 13.06.2016. год. до 12 часова.

Датум отварања понуда: 13.06.2016. год. у 12:10 часова.