Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 71/2016 – “Санација постојећег крова”

 Природа, обим и основна обележја радова: лимарски, тесарски и изолатерски радови на изградњи крова зграде за генералну авијацију.

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на крову и други посебни грађевински занатски радови – 45260000.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 13.04.2016. год. до 09:00 часова.

Датум отварања понуда: 13.04.2016. год. у 09:10 часова.