Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 67/2016 – „Израда, испорука и уградња стаклене фасаде за зграду за генералну авијацију“

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на високоградњи – 45210000.

Предмет јавне набавке: израда, испорука и уградња стаклене фасаде у оквиру реконструкције и санације капонира у зграду за генералну авијацију.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 18.03.2016. год. до 09:45 часова.

Датум отварања понуда: 18.03.2016. год. у 10:00 часова.