Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 4/2014 “Набавка авио горива”.

Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин-09131000.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Датум отварања понуда: 10.03.2014. у 12,30 часова.

Оквирни рок за доношење одлуке: 9 дана од дана отварања понуда.