Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 71/2016 -„Санација постојећег крова“

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на крову и други посебни грађевински занатски радови – 45260000.

Природа, обим и основна обележја радова: радови на постављању хидроизолације на крову зграде за генералну авијацију.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Рок за подношење понуда: 02.04.2016. год. до 10:00 часова.

Датум отварања понуда: 02.04.2016. год. у 10:10 часова.