Јавна набавка (радови) у отвореном поступку, бр. 57/2015 – “Грађевински радови на бушотинама за воду са израдом елабората”.

Назив и ознака из општег речника набавке: услуге бушења бушотине – 76431000.

Предмет јавне набавке је хидрогеолошко рекогносцирање терена и геофизичко истраживање геоелектричним сондирањем на подручју комплекса аеродрома Поникве, у циљу одређивања положаја и дубине колектора подземних вода.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 16.12.2015. до 13 часова.

Датум отварања понуда: 16.12.2015. у 13:10 часова.