Јавна набавка мале вредности (радови), бр. 82/2016 – „Радови на уређењу екстеријера зграде за ГА“.

Назив и ознака и из Општег речника набавке: радови на ископавању и одношењу земље – 45112000.

Предмет јавне набавке: земљани радови на уређењу екстеријера зграде за генералну авијацију Аеродрома Поникве.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 14.07.2016. год. до 9 часова.

Датум отварања понуда: 14.07.2016. год. у 9:10 часова.