Јавна набавка бр. 69/2016 – Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 69/2016 -„Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: завршни грађевински радови – 45400000 Природа, обим и основна обележја радова: радови на уређењу ентеријера зграде за генералну авијацију (дефинисани…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 71/2016 – Санација постојећег крова

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 71/2016 -„Санација постојећег крова“ Назив и ознака из општег речника набавке: радови на крову и други посебни грађевински занатски радови – 45260000. Природа, обим и основна обележја радова: радови на постављању хидроизолације на…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 69/2016 – Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 69/2016 -„Уређење ентеријера зграде за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: завршни грађевински радови – 45400000 Природа, обим и основна обележја радова: радови на уређењу ентеријера зграде за генералну авијацију…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 68/2016 – Израда, испорука и уградња алуминијумских профила за зграду за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 68/2016 – „Израда, испорука и уградња алуминијумских профила за зграду за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: конструкциони производи и делови, изузев монтажних зграда – 44212000. Предмет јавне набавке: израда,…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 66/2016 – Израда, испорука и уградња челичне конструкције за зграду за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 66/2016 – „Израда, испорука и уградња челичне конструкције за зграду за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: израда челичне конструкције – 45262400. Предмет јавне набавке: израда, испорука и уградња челичне…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 67/2016 – Израда, испорука и уградња стаклене фасаде за зграду за генералну авијацију

Поступак јавне набавке мале вредности (радови), бр. 67/2016 – „Израда, испорука и уградња стаклене фасаде за зграду за генералну авијацију“ Назив и ознака из општег речника набавке: радови на високоградњи – 45210000. Предмет јавне набавке: израда, испорука и уградња стаклене…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 15/2016 – Авио-гориво (млазно гориво и авио-бензин)

Јавна набавка (добра) у отвореном поступку у циљу закључења оквирног споразума, бр. 15/2016 – „Авио-гориво (млазно гориво и авио-бензин)“. Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000. Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet A-1)…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 22/2016 – Пројектна документација за санацију резервоара

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку, бр. 22/2016- „Пројектна документација за санацију резервоара“. Назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања – 71320000. Предмет јавне набавке је услуга израде техничке документације за реконструкцију постојеће станице за складиштење авио-горива…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 8/2016 – Испитивање налазишта воде са израдом извештаја

Јавна набавка (радови) у отвореном поступку, бр. 8/2016- „Испитивање налазишта воде са израдом извештаја“. Назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови – 45000000. Предмет јавне набавке је хидрогеолошко рекогносцирање терена и геофизичко истраживање геоелектричним сондирањем на подручју комплекса…

Прегледајте чланак

Јавна набавка бр. 20/2016 – Ангажовање механизације

Јавна набавка (услуге) у отвореном поступку са циљем закључења оквирног споразума, бр. 20/2016 – „Ангажовање механизације“. Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000. Предмет јавне набавке је услуга ангажовања механизације приликом чишћења…

Прегледајте чланак