Оглас за давање у закуп земљишта прикупљањем затворених писаних понуда.
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије.
Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве.
Уз пријаву на оглас потребно је приложити доказ о уплати кауције на име обезбеђења учешћа на огласу.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена годишње закупнине.
Отварање понуда и одабирање најповољнијег понуђача обавиће се комисијски дана 11.03.2014. год. у 12,30 у просторијама ЈП Аеродром Поникве.