Технички подаци о аеродрому

Координате референтне тачке аеродрома су: 43⁰ 54′ 03,07″ N   19⁰ 41′ 19,73″ E

Надморска висина: +918,11 m

Правац пружања ПСС: 107⁰ – 287⁰

Димензије ПСС са асфалтним застором: 1830×30 м

Димензије основне стазе ПСС: 1.890х60 м

Отвореност аеродрома: отворен за јавну употребу, могућност организовања међународних летова

Платформа за вадухоплове: 120 х 80 м

Фреквенција TWR: 125.250 MHz (понедељак-петак)

Фреквенција ван радног времена АКЛ Поникве: 123.500 MHz

Аеродром је опремљен инструментима за непрецизан прилаз

Декларисане дужине

Ознака ПСС (m)

TORA (m)

TODA (m)

ASDA (m)

LDA (m)

10

1830

1830

1830

1830

28

1830

1830

1830

1600

 

Подаци о аеродрому (AIP) Aerodrome chart (AIP) Standard Arrival Chart – Instrument – RWY 28 (AIP) Instrument Approach Chart – NDB RWY 28 (AIP)
Standard Departure Chart – Instrument – RWY 10 (AIP)
Standard Departure Chart – Instrument – RWY 28 (AIP)
Упутство за коришћење аеродрома Ценовник