Поступак јавне набавке мале вредности (добра), бр. 3/2019 – “Намештај за зграду за ГА”.
Назив и ознака из општег речника набавке: намештај – 39100000.
Предмет јавне набавке је набавка намештаја за зграду за генералну авијацију  – набавка столова и фотеља (партија 1).
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Рок за подношење понуда: 28.11.2019. год. до 11 часова.
Датум отварања понуда: 28.11.2019. у 11:15 часова.