Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 – “Ангажовање механизације за разминирање”, у циљу закључења оквирног споразума.

Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000.

Предмет јавне набавке је услуга ангажовања дизалице, минималног дохвата 35 метара, приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране представника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 05.07.2018. год. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 05.07.2018. год. у 10:10 часова.