Јавна набавка у отвореном поступку (услуге), бр. 12/2018 – “Ангажовање механизације за разминирање”, у циљу закључења оквирног споразума.

Назив и ознака из општег речника набавке: изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером- 45520000.

Предмет јавне набавке је услуга ангажовања механизације приликом чишћења аеродромског комплекса од неексплодираних убојних средстава од стране предстаника овлашћених фирми и припадника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Предмет јавне набавке је обликован у 5 (пет) партија:

Партија 1: Ангажовање багера гусеничара, минималне тежине 20 тона;

Партија 2: Ангажовање булдожера гусеничара;

Партија 3: Ангажовање дизалице, минималног дохвата 35 метара;

Партија 4: Ангажовање камиона кипера, минималне носивости 12 тона;

Партија 5: Ангажовање комбиноване машине СКИП, минималне тежине 7 тона.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача (за сваку партију појединачно).

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 23.03.2018. год. до 10 часова.

Датум отварања понуда: 23.03.2018. год. у 10:10 часова.