Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 “Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса” из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем.

Природа, обим и основна обележја радова: радови на изградњи ограде око периметра на Аеродрому Поникве, у складу са израђеним Пројектом за извођење ограде контролисане зоне Аеродрома Поникве.

Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде – 45342000.

Време трајања оквирног споразума: до 30.10.2018. год.

Критеријум за закључење оквирног споразума: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 01.11.2017. год. до 10:00 часова.

Датум и време отварања понуда: 01.11.2017. год. у 10:10 часова.