Оглас за давање  у закуп објекта

 

Локација: постојећи објекат ознаке 2 (по намени капонир) на кат. парцели број 4466/1 КО Стапари

Површина објекта: 300 м² (оквирно)

Рок закупа: неодређено време

 

Минимални износ закупнине на месечном нивоу: 60 ЕУР (у динарској противвредности по средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан отварања понуда). У назначени износ закупнине није зарачунат порез на додату вредност и исти пада на терет Закупца.

 

Напомена:

– објекат, који је предмет овог Огласа, издајe се у виђеном стању, без права на накнадну рекламацију;

– уз претходну сагласност ЈП „Аеродром Поникве“, закупац може вршити радове на уређењу објекта

 

Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије. Пријављивање на Оглас врши се на посебном обрасцу – огласној пријави која се може добити у стручној служби ЈП „Аеродром Поникве“.

Дужник ЈП „Аеродром Поникве“, по било ком основу, не може учествовати на овом Огласу.

Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми, у прописно затвореном коверту непосредно на адресу: ЈП „Аеродром Поникве“, Улица Димитрија Туцовића 52, Ужице, сваки радни дан до 14 часова. Уколико понуђач понуду доставља лично, доставља је у просторије ЈП „Аеродром Поникве“, ул. Петра Ћеловића бб (зграда Градског развојног центра), Ужице.