Природа, обим и основна обележја радова: радови који обухватају планирање земљишта и постављање бусења траве на делу простора око зграде за генералну авијацију.

Место извршења радова: Аеродром Поникве.

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на насипању и рекултивацији земљишта – 45112300.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 08.09.2017. год. до 11 часова.

Датум отварања понуда: 08.09.2017. год. у 11:15 часова.