Назив наручиоца: Јавно предузеће „Аеродром Поникве“ Ужице.

Адреса наручиоца: Димитрија Туцовића 52, Ужице.

Интернет страница наручиоца: www.aerodromponikve.rs.

Врста наручиоца: јавна предузећа – локална самоуправа.

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак јавне набавке (радови) бр. 23/2017 „Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса“ из ког се закључује оквирни споразум, са једним понуђачем.