“Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000.

Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија:

Партија бр. 1: Лестве растегаче;

Партија бр. 2: Ручне маказе за сечење метала;

Партија бр. 3: Маказе од материјала који не варничи;

Партија бр. 4: Цирада (непромочиво платно);

Партија бр. 5: Подметачи за точкове;

Партија бр. 6: Ватрогасне рукавице.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 24.05.2017. год. до 12 часова.

Датум отварања понуда: 24.05.2017. год. у 12:10 часова.”