Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 1/2017 – „Ватрогасно-спасилачка опрема”

Назив и ознака из општег речника набавке: ватрогасна опрема, опрема за спашавање и сигурносна опрема – 35110000.

Предмет јавне набавке је набавка ватрогасно-спасилачке опреме. Предмет јавне набавке је обликован у 9 партија:

Партија бр. 1: Ручни кључ са променљивим отвором;

Партија бр. 2: Ватроотпорна поњава;

Партија бр. 3: Лестве растегаче;

Партија бр. 4: Ручне маказе за сечење метала;

Партија бр. 5: Маказе од материјала који не варничи;

Партија бр. 6: Цирада (непромочиво платно);

Партија бр. 7: Ватрогасни апарати;

Партија бр. 8: Подметачи за точкове;

Партија бр. 9: Ватрогасне рукавице.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 05.05.2017. год. до 12 часова.

Датум отварања понуда: 05.05.2017. год. у 12:10 часова.