Јавна набавка мале вредности (добра) у циљу закључења оквирног споразума, бр. 3/2017 – “Авио-гориво (авио-бензин и млазно гориво)”. proba

Назив и ознака из општег речника набавке: авионски керозин – 09131000.

Предмет јавне набавке је набавка авио-горива: млазно гориво (Jet A-1) и авио-бензин (100 LL).

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Оквирни споразум ће бити закључен између Наручиоца (ЈП „Аеродром Поникве“) и једног понуђача.

Рок за подношење понуда: 10.03.2017. год. до 12 часова.

Датум отварања понуда: 10.03.2017. год. у 12:10 часова.