Отворени поступак јавне набавке (радови), бр. 1/2016 – “Ограђивање аеродрома и аеродромског комплекса”.

Назив и ознака из општег речника набавке: постављање ограде – 45342000.

Предмет јавне набавке је испорука и уградња жичане ограде и њених саставних делова на делу комплекса Аеродрома Поникве.

Место извршења радова: Аеродром П0никве.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 16.12.2016. год. до 9 часова.

Датум отварања понуда: 16.12.2016. у 9:10 часова.