Оглас за давање у закуп земљишта.
Локација: парцеле или делови парцела 

– КО Биоска: 897/1 (174ха 07а 52м2), 897/2 (2ха 21а 80м2), 897/3 (51 ха 02а 13м2);

– КО Стапари: 4466/1 (81ха 91а 46м2), 4466/7 (84а 09м2),4466/8 (20ха 08а 31м2), 4466/9 (7ха 21а 03м2), 4466/10 (1ха 39а 50м2), 4466/11 (2ха 58а 55м2), 4466/12 (3ха 24а 30м2), 4466/13 (10ха 62а 01м2), 4466/14 (9ха 22а 59м2);

–  КО Пилица: 5566/2 (4ха 46а 33м2);

– КО Злодол: 3540/1 (160ха 38а 74м2), 3540/3 (83а91м2);

– КО Заглавак: 6756/3 (10ха 04а 25м2).

Намена земљишта: пољопривредна делатност (обрађивање земље).

Рок закупа: 3 (три) године, уз могућност продужења рока трајања закупа на исти временски период, ако је то у интересу Града Ужица.

Овај Оглас остаје отворен до издавања у закуп свих кат. парцела, које су предмет овог огласа.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије.
Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП “Аеродром Поникве”.
Уз пријаву на оглас потребно је приложити доказ о уплати кауције на име обезбеђења учешћа на огласу.

Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми, у прописно затвореном коверту непосредно на адресу: ЈП “Аеродром Поникве”, улица Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.

У случају да је два или више лица заинтересовано за исту парцелу, ЈП “Аеродром Поникве” ће расписати посебан позив за подношење понуда за ту парцелу.

Отварање понуда и одабирање најповољнијег понуђача обавиће се комисијски, истог дана у 14,15 часова, у просторијама ЈП „Аеродром Поникве“.