Јавна набавка мале вредности (добра), бр. 74/2016 – „Преграде за зграду за ГА“.

Назив и ознака и из Општег речника набавке: унутрашње преграде за просторије – 44112300.

Предмет јавне набавке је набавка, испорука и уградња преграда за зграду за генералну авијацију на Аеродрому Поникве.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Рок за подношење понуда: 08.07.2016. год. до 9 часова.

Датум отварања понуда: 08.07.2016. год. у 9:10 часова.