Оглас за давање у закуп земљишта.
Локација: парцеле или делови парцела 897/1 КО Биоска, 4466/1 КО Стапари, 5566/2 КО Пилица, 3540/1 и 3540/3 КО Злодол, 6756/3 КО Заглавак

Овај Оглас остаје отворен до издавања у закуп свих кат. парцела, које су предмет овог огласа.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије.
Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, која се може добити у стручној служби ЈП “Аеродром Поникве”.
Уз пријаву на оглас потребно је приложити доказ о уплати кауције на име обезбеђења учешћа на огласу.

Понуда за учешће на Оглас подноси се у писаној форми, у прописно затвореном коверту непосредно на адресу: ЈП “Аеродром Поникве”, улица Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице.

У случају да је два или више лица заинтересовано за исту парцелу, ЈП “Аеродром Поникве” ће расписати посебан позив за подношење понуда за ту парцелу.

Отварање понуда и одабирање најповољнијег понуђача обавиће се комисијски, истог дана у 14,15 часова, у просторијама ЈП „Аеродром Поникве“.

Резултати Огласа биће објављени на огласној табли ЈП „Аеродром Поникве“, у року од 3 (три) дана од дана завршетка Огласа.