Оглас за давање у закуп земљишта путем јавног надметања.
Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица на територији Републике Србије.
Пријављивање на оглас врши се на посебном обрасцу-огласној пријави, за сваку парцелу посебно, која се може добити у стручној служби ЈП Аеродром Поникве, или скинути са сајта предузећа.
Уз пријаву на оглас потребно је приложити доказ о уплати кауције на име обезбеђења учешћа на огласу.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена годишње закупнине.

Понуда за учешће на Оглас , за сваку локацију појединачно, подноси се у писаној форми, у прописно затвореном коверту непосредно на адресу: ЈП Аеродром Поникве Ужице, улица Димитрија Туцовића 52, закључно са 07.10.2014. год. до 12 часова.

Отварања понуда и одабирања најповољнијег понуђача обавиће се комисијски дана 07.10.2014. год. у 12,10 часова, у просторијама ЈП Аеродром Поникве.