Аеродром Поникве се налази на око 18 км северозападно од Ужица. Аеродром је изграђен средином 80-тих година прошлог века за војне потребе и користио се за повремену употребу. Током НАТО бомбардовања 1999. године аеродром је знатно оштећен. Комплекс аеродрома Поникве се састоји од 556 ха од којих се око 200 ха користи за потребе одвијања ваздушног саобраћаја.

На основу закључка Владе РС, 22.10.2010. године потписан је Уговор између Владе Републике Србије и Града Ужица, којим је комплекс аеродрома Поникве пренет на коришћење Граду Ужицу. На основу потписаног Уговора, Скупштина Града Ужица је на седници, одржаној 2.3.2011. год, донела одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање аеродромом “Поникве” у Ужицу и обављања аеродромских услуга.

У току 2013. године реализована је I фаза чишћења аеродромског комплекса тј. разминирање-чишћење појаса укупне површине 1.200.000 м² (простор око полетно-слетне стазе димензија 4.000х300 м). Ова површина је разминирана ангажовањем припадника Сектора за ванредне ситуације, захваљујући донацији Амбасаде САД у износу од 300.000 УСД. За ову површину је добијено Уверење о обављеном разминирању-очишћености терена од Центра за разминирање Републике Србије и на тај начин су створени услови за несметано одвијање ваздушног саобраћаја.

Аеродром Поникве је уписан у Регистар аеродрома ДЦВ-а Решењем о издавању дозволе за коришћење аеродрома “Поникве”-Ужице (бр. 3/6-06-0022/2013-0009 од 1. октобра 2013.) као посебни аеродром који се користи и за сопствене потребе. Свечано отварање аеродрома је уприличено 05.10.2013. године, одржавањем манифестације „Летачки дан“.

Аеродром је опремљен са инструментима за непрецизан прилаз тј. летење се може (поред визуелног) одвијати и по IFR условима. Аеродром тренутно могу да користе ваздухоплови генералне авијације (углавном авиони до 10-12 места). Технички, писта тренутно може да прихвати и веће авионе, али је за прихват тих авиона неопходно обезбедити средства за ограђивање аеродрома и набавку одговарајуће опреме за прихват и отпрему.

ЈП Аеродром Поникве је, у складу са Законом о планирању и изградњи Републике Србије, приступило изради техничке документације за потребе изградње будућих објеката на аеродрому. Државна ревизиона комисија Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије је дала сагласност на Студију оправданости и Идејни пројекат за реконструкцију и доградњу Аеродрома Поникве (бр. 119-01-00051/2014-12 од 08.04.2015. год.), тј. на следеће идејне пројекте (идејни пројекти су разрађени до нивоа који чини 90% садржаја главних пројеката):

  • ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ НИСКОГРАДЊЕ – пројекат платформе и рулне стазе, са технологијом и одводњавањем, пројекат приступних саобраћајница и ограде комплекса;
  • ИДЕЈНИ АРХИТЕКТОНСКИ ПРОЈЕКАТ – путничког терминала и ватрогасне станице;
  • ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ – путничког терминала и ватрогасне станице;
  • ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – путничког терминала и ватрогасне станице;
  • ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ИНСТАЛАЦИЈА ВиК – путничког терминала и ватрогасне станице;
  • ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ – путничког терминала и ватрогасне станице;
  • ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА СЛАБЕ СТРУЈЕ – путничког терминала и ватрогасне станице;
  • ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ТРАФО СТАНИЦЕ 10/04 са кабловским водом;
  • ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА – платформе, путничког терминала и ватрогасне станице;
  • СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ОКОЛИНУ – нове изградње у комплексу аеродрома.

Средства за израду ове документације (уз Студију изводљивости) обезбеђена су из донације Европске уније (150.000 ЕУР).

Будући изглед аеродрома према идејном пројекту погледајте овде.

Катастарско-топографски планови за цео комплекс аеродрома Поникве, у размери 1:500 и 1:2.500, израђени су 2013. год. За потребе израде идејног пројекта било је потребно израдити катастарско топографске планове и подлоге на површини од око 200 xa (део који ће се користити за потребе одвијања ваздушног саобраћаја). Финансирање ове активности је било обезбеђено из сопствених средстава (кофинасирање донације ЕУ). Донацијом USAID омогућена је израда катастарско-топографског плана за део аеродромског комплекса који се неће користити за потребе ваздушног саобраћаја.

План генералне регулације за цео аеродромски комплекс (556 ха) усвојен је у првој половини 2015. године. На основу ПГР-а, инвеститори имају предуслове за добијање свих дозвола уз обезбеђену подлогу за пројектовање будућих објеката.

У току 2014. и 2015. године, добијена су следећа средства за даљи развој аеродрома и унапређење безбедности корисника аеродрома:

– аеродромска ограда у дужини од 2,5 км, доставно возило, радио станице за успостављање комуникације између служби на аеродромском комплексу, 2 компјутера са пратећом опремом (донација Аеродрома „Никола Тесла“ Београд);

– новчани износ од 8.800.000 динара за: израду пројектне документације за Главни пројекат ограде (пројекат за извођење ограде) и радио веза на Аеродрому Поникве, испитивање носивости полетно-слетне стазе и стручно оспособљавање запослених у ЈП Аеродром Поникве на београдском аеродрому (донација Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије);

– светлосни системи за летење у условима смањене видљивости и ноћу (донација компаније ELGRA VISION doo у опреми).